Почетна » МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА САХРАНУ БЕБЕ ОД МАЈКЕ УЗЕЛА 50 ЕВРА: Да ли је ово највећи грех који може да се почини?

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА САХРАНУ БЕБЕ ОД МАЈКЕ УЗЕЛА 50 ЕВРА: Да ли је ово највећи грех који може да се почини?

од admin
0 коментар

Тро­шко­ве са­хра­не мр­тво­ро­ђе­них бе­ба сно­си бол­ни­ца и род­би­на ни­је ду­жна да по том осно­ву из­вр­ша­ва би­ло ка­кву на­док­на­ду, истичу медији о овом случају у Беранима

Слу­жбе­ни­ци Упра­ве по­ли­ци­је под­не­ли су ју­че основ­ном др­жав­ном ту­жи­о­цу у Бе­ра­на­ма кри­вич­ну при­ја­ву про­тив Рад­ми­ле Пи­пер (56), вр­ши­о­ца ду­жно­сти глав­не ме­ди­цин­ске се­стре на ги­не­ко­ло­шко-аку­шер­ском оде­ље­њу Оп­ште бол­ни­це у том гра­ду, због осно­ва сум­ње да је по­чи­ни­ла кри­вич­но де­ло зло­у­по­тре­ба слу­жбе­ног по­ло­жа­ја.

Из по­ли­ци­је је са­оп­ште­но да се Пи­пер сум­њи­чи да је од фи­зич­ког ли­ца зах­те­ва­ла и пре­у­зе­ла 50 евра на име на­вод­них тро­шко­ва за са­хра­ну мр­тво­ро­ђе­не бе­бе.

– По­ли­циј­ске ак­тив­но­сти ука­зу­ју на сум­њу да је Р.П., у свој­ству вр­ши­о­ца ду­жно­сти глав­не ме­ди­цин­ске се­стре на Ги­не­ко­ло­шко-аку­шер­ском оде­ље­њу Оп­ште бол­ни­це Бе­ра­не, зло­у­по­тре­бља­ва­ју­ћи слу­жбе­ни по­ло­жај, 14. но­вем­бра 2014. го­ди­не на не­за­ко­нит на­чин, без прав­ног осно­ва – од­лу­ке или дру­гог прав­ног ак­та од­го­вор­них ли­ца у тој јав­ној здрав­стве­ној уста­но­ви, од фи­зич­ког ли­ца зах­те­ва­ла и пре­у­зе­ла 50 евра на име на­вод­них тро­шко­ва са­хра­не мр­тво­ро­ђе­не бе­бе. Она је ти­ме, ка­ко се сум­ња, се­би или дру­гом при­ба­ви­ла про­тив­прав­ну имо­вин­ску ко­рист у на­ве­де­ном из­но­су, а на ште­ту по­ме­ну­те по­ро­ди­це – са­оп­ште­но је из Упра­ве по­ли­ци­је.

Ма­ну­е­ла Ра­де­вић из Ро­жа­ја при­ја­ви­ла је по­ли­ци­ји да је вр­ши­лац ду­жно­сти глав­не ме­ди­цин­ске се­стре на ги­не­ко­ло­шко-аку­шер­ском оде­ље­њу бе­ран­ске Оп­ште бол­ни­це Рад­ми­ла Пи­пер ње­ном су­пру­гу Ми­ла­ди­ну Бу­ду Ра­де­ви­ћу тра­жи­ла 50 евра за тро­шко­ве са­хра­не њи­хо­ве мр­тво­ро­ђе­не бе­бе и да јој је он дао но­вац. Она је дода­ла да је у но­вем­бру про­шле го­ди­не у те­шком здрав­стве­ном ста­њу при­мље­на на ги­не­ко­ло­шко оде­ље­ње и да је том при­ли­ком из ње­ног те­ла од­стра­ње­на бе­ба ста­ра шест ме­се­ци.

Foto-ilustracija: Profimedia

– Ја бе­бу ни­­сам ви­де­ла, али су ми док­то­ри рек­ли да је мр­тва. Ка­сни­је ми је муж са­оп­штио да му је се­стра Пи­пер тра­жи­ла па­ре на име тро­шко­ва бе­би­не са­хра­не због то­га што је бол­ни­ца са­хра­ни­ла ње­но те­ло. Ме­ђу­тим, ми смо ка­сни­је са­зна­ли да бол­ни­ца о свом тро­шку са­хра­њу­је мр­тво­ро­ђе­ну де­цу, та­ко да смо од­лу­чи­ли да слу­чај при­ја­ви­мо по­ли­ци­ји – ис­при­ча­ла је Ра­де­ви­ће­ва.

Њен су­пруг Ми­ла­дин је потврдио ове наводе, рекавши да је Рад­ми­ли Пи­пер дао но­вац на име тро­шко­ва са­хра­не мр­тво­ро­ђе­не бе­бе.

– Се­стра Пи­пер ми је рек­ла да тре­ба да пла­тим 65 евра за тро­шко­ве са­хра­не де­те­та, ко­је је, ка­ко су нам ре­кли, ро­ђе­но мр­тво. С об­зи­ром да ни­сам имао сит­но, дао сам јој 50 евра, а она ми је рек­ла да ћу пре­о­ста­лих 15 евра да­ти дру­ги дан. Ме­ђу­тим, она ми ни­је да­ла ни­ка­кву по­твр­ду да сам јој дао но­вац. Кад је су­пру­га иза­шла из бол­ни­це, тра­жи­ли смо по­твр­ду да смо пла­ти­ли на­вод­не по­греб­не тро­шко­ве, али ни­смо успе­ли да је до­би­је­мо. Све нам је то би­ло сум­њи­во, а и љу­ди ко­ји ра­де на одр­жа­ва­њу бе­ран­ског гро­бља ка­за­ли су нам да ми ни­­смо тре­ба­ли ни­шта да пла­ћа­мо јер те тро­шко­ве сно­си бол­ни­ца. На­кон то­га смо при­ја­ви­ли се­стру Пи­пер – ис­при­чао нам је Ра­де­вић.

Он је рекао да је ду­бо­ко по­тре­сен оним што му се до­го­ди­ло, а по­себ­но га је по­го­ди­ло са­зна­ње да по­је­дин­ци у здрав­ству не пре­за­ју од про­фи­ти­ра­ња на ту­ђој не­сре­ћи.

Рад­ми­ла Пи­пер се ју­че није јављала локалним медијима на до­ступ­ни број те­ле­фо­на.

Foto-ilustracija: Sxc.hu/BenEarwicker

Бол­ни­ца сно­си тро­шко­ве са­хра­не мр­тво­ро­ђен­их

Локални медији не­зва­нич­но са­зна­ју да је Оп­шта бол­ни­ца Бе­ра­не за­ку­пи­ла две гроб­ни­це на град­ском гро­бљу ра­ди са­хра­њи­ва­ња мр­тво­ро­ђе­них бе­ба, ка­ко и ра­ди од­ла­га­ња ам­пу­ти­ра­них од­стра­ње­них ор­га­на. Тро­шко­ве са­хра­не мр­тво­ро­ђе­них бе­ба сно­си бол­ни­ца и род­би­на ни­је ду­жна да по том осно­ву из­вр­ша­ва би­ло ка­кву на­док­на­ду, истичу тамошњи медији.

Телеграф

Можда ти се свиди

Оставите коментар