Почетна » Гроцка: ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ПОРОДИЉАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Гроцка: ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ ПОРОДИЉАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

од Други Пишу
0 коментар

Скупштина градске општине Гроцка, на седници одржаној дана 11. октобра 2022. године, на основу члану 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр.113/17,58/18,46/21-одлука УС,51/21-одлука УС,53/21- одлука УС и 66/21), члана 77. тачка 40. Статута града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 39/08,6/10 23/13 и „Сл.гласник РС“, бр.7/16-одлука УС,48/18 и 60/19), члана 17. став 1. тачка 45. и члана 41. Статута градске општине Гроцка („Сл. лист града Београда“, бр. 42/08, 17/10,59/11,36/13,80/14,80/19 и 68/20), доноси О Д Л У К У О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЉАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Овом Одлуком утврђује се право на остваривање финансијске помоћи породиљама са територије градске општине Гроцка у виду једнократне помоћи као и услови и начин остваривања права, начин обезбеђивања средстава и друга питања од значаја за остваривање овог права. Право на финансијску помоћ остварују родитељи детета уколико мајка или отац детета имају пребивалиште на територији ГО Гроцка на дан рођења детета.

Право на једнократну помоћ остварује се на основу поднетог захтева родитеља уз који је неопходно приложити следећа документа:
(1) уверење о пребивалишту за породиљу односно једног родитеља или фотокопија важеће личне карте из које се види да је пребивалишта мајке или оца детета градска општина Гроцка;
(2) фотокопија извода из матичне књиге рођених за новорођенче,
(3) фотокопију картице личног текућег рачуна породиље односно једног родитеља.

У случају да се у тренутку остваривања финансијске помоћи утврди да је породиља напустила дете, да је лишена пословне способности или је из других оправданих разлога спречена да се непосредно брине о детету, право на финансијску помоћ уместо ње може да оствари отац или особа која се по позитивним законским прописима непосредно брине о детету о чему се поред документације из члана 3. ове Одлуке, доставља и потврда надлежне институције којом се потврђује непосредно старање о детету.

О признавању права на једнократну помоћ за новорођенче подноси се најкасније до навршених десет месеци живота детета. Захтев из става 1. овог члана подноси се градској општини Гроцка – Кабинету председника градске општине Гроцка, на обрасцу 1 „Захтев родитеља за остваривање права на једнократну помоћ породици за новорођенче из средстава буџета градске општине Гроцка“.  Образац је саставни део Одлуке.

Једнократна финансијска помоћ породици за новорођенче се исплаћује на текући рачун подносиоца захтева и то у износу од 10.000,00 динара.

Линк за преузимање захтева: захтев родитеља

Можда ти се свиди

Оставите коментар