Почетна » ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

од admin
0 коментар

 

                                                                                                          ЈАВНИ КОНКУРС

 

                                                                                                 ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

                                                                                     НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I/ Орган у коме се положај попуњава:

             Управа градске општине Гроцка.

          II/ Положај који се попуњава:

               Начелник Управе граске општине Гроцка- положај у I групи.

         III/ Трајање рада на положају и место рада:

                 Рад на положају начелника Управе градске општине Гроцка траје пет година, а место рада је градске општине Гроцка, ул. Булевар ослобођења бр.39.   

 

          IV/ Опис посла  и услови:

                 Опис посла:

Организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова и задатака, обезбеђује функционисање Управе општине као јединственог органа, стара се о обезбеђивању услова рада, у складу са Законом , предлаже опште акте из области радних односа, доноси појединачне акте о правима и обавезама из радног односа запослених, врши дисциплинска и друга овлашћења према запосленима у Управи општине, решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица Управе општине, решава о изузећу службеног лица у Управи општине, предлаже Правилник о организацији и систематизација радних места  у Управи градске општине , распоређује начелнике унутрашњих организационих јединица и остале запослене, одлучује о распореду службених зграда и службених просторија које користе органи општине и Управа општине, уз сагласност Председника општине и врши и друге послове који су му законом, статутом општине и другим актима стављени у надлежност.

                 Услови:

 • да је пунолетан држављанин Републике Србије;
 • да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
 • да му раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;
 • да има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер акадамским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • да има положен државни стучни испит;
 • да има најмање пет година радног искуства у струци;
 • познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

        V/ Пријава на јавни конкурс садржи:

 • име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања,контакт телефон, е-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима.

Пријава на јавни конкрс мора бити својеручно потписана.

      VI/ Докази који се прилажу уз пријаву за јавни конкурс:

 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • диплома о стручној спреми;
 • уверење надлежног органа да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
 • исправа којом се доказује радно искуство у струци (потбрда, решење или други акт из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечано радно искуство);
 • уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту);
 • порврда или уверење којим а се доказуке да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (само за кандидате који су већ заснивали радни однос у органима аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе,градске општине или државном органу ).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији.

 

         VII/ Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата:

          У поступку за избор начелника Управе градске општине Гроцка , конкурсна комисија врши проверу и оцењивање стручне оспособљености за рад на положају, усменим разговором са учесницима конкурса, провером знања из следећих области: познавањем закона из области локалне самоуправе –  Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/2007,83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“,бр.21/2016,113/2017,113/2017-др.закон и 95/2018),Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“,бр-18/2016) и Закона о локалним изборима („л гласник РС“, бр.129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011).

Вештине комуникације и организационе способности проверавају се усменимм разговором.

Вештине кандидата вреднују се тако што се проверавају аналитичко резоновање и логичко закључивање, вештине комуникације, организационе способности,вештине руковођења, вештина рада на рачунару.

         VIII/  Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

          Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана , а почиње првог  наредног дана од дана оглашавања конкурса на званичној интернет презентацији ГО Гроцка .

Пријаве на јавни конкурс са доказима о испуњености услова, подноси се препорученом пошиљком путем поште или преко писарнице Управе градске општине Гроцка са назнаком : Пријава на јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Управе градске општине Гроцка, Управа градске општине Гроцка, ул.Булевар ослобођења бр. 39, 11306  Гроцка.

        IX/ Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

      Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Мирјана Николић, тел.011/8501-312, свакон радног дана од 12,00 до 14,00 часова.

        X/ Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном  стручном испиту

Одредбом члана 9 и члана 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“,бр.18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осима ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Наведени изјаву могуће је преузети на интернет страници градске општине Гроцка www.grocka.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

        XI/ Објављивање јавног конкурса:

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника управе објављује се на интернет страници градске општине Гроцка www.grocka.rs.  и на огласној табли градске општине Гроцка.

Обавештење о јавном конкурсу са адресом интернет странице градске општине Гроцка на којој је јавни конкурс објављен,  биће објављено у дневним новинама  “ИНФОРМЕР“.

     XII/ Напомена:

Кандидати  чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне , уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, о провери стручних оспособљености, знања и вештина који се вреднују у изборном поступку, биће писмено обавештени, као и путем телефона које су навели у пријави, а провера ће бити обављена у просторијама Управе градске општине Гроцка., ул.Булевар ослобођења бр.39.

Пријаве уз које нису достављени  све потребни докази, као и неблаговремене, недопуштене, неразумљиве пријаве биће  одбачене Закључком.

 

          Сви појмови који се користе у овом јавном конкурсу који су употребљени у мушком  роду , односе се и на особе женског пола.

          Обавештење о јавном конкурсу је објављено у дневним новинама „ИНФОРМЕР“ дана 03. марта 2022. године.

 

 

                                      ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 ИЗЈАВА

Можда ти се свиди

Оставите коментар