Почетна » КОГА КАЖЊАВАЈУ У ГРОЦКОЈ Комунални инспектори почели са применом прекршајних налога

КОГА КАЖЊАВАЈУ У ГРОЦКОЈ Комунални инспектори почели са применом прекршајних налога

од admin
0 коментар

Крајем јуна 2015 године, званични сајт оптине Гроцка обавестио је мештане да ће омунални инспектори градске општине Гроцка, у складу са овлашћењем које произилази из одредби новог Закона о прекршајима, отпочели су са применом прекршајних налога, као новим институтом прекршајног права.

Примена овог инструмента у пракси огледа се у овлашћењу инспектора да за учињени прекршај за који је важећим прописима као прекршајна санкција предвиђена само новчана казна у фиксном износу, изда прекршајни налог, који прекршилац може измирити у року од 8 дана од дана пријема.

Прекршајни налог издаје се на лицу места, или се прекришиоцу накнадно доставља путем поште.

Погодност овог инструмента огледа се у могућности да се плаћањем половине изречене новчане казне (према приложеној признаници као саставном делу прекршајног налога) у прописаном року од 8 дана, починилац прекршаја ослобађа плаћања преосталог дела новчане казне.

Уколико прекршилац то пропусти да учини, по истеку предвиђеног рока, наступа коначност прекршајног налога и исти се доставља надлежном прекршајном суду ради уношења у регистар санкција и спровођење извршења. У овом случају, прекршилац плаћа пун износ изречене новчане казне, са свим судским трошковима који проистекну из прекршајног поступка.

Међутим, иако су за одређене прекршаје предвиђене новчане казне, наша служба жели да утиче и на свест грађана о друштвено одговорном понашању према другима и средини у којој живe, наводе на грочанском званичном сајту.

Овај сајт је још и навео примере који ће се кажњавати, а неки од тих су следећи:

Према важећим прописима, за повреду одредби Одлуке о одржавању чистоће („Сл. лист града Београда“, бр.27/2002,11/2005,6/2010-др.одлука,2/2011,10/2011-др.одлука,42/2012, 31/2013 и 44/2014) новчаном казном у износу од 10.000,оо динара, физичко лице ће се казнити за прекршај:

  • изливања отпадних вода, садржаја из септичких јама или друге нечистоће на јавну површину (прекршај предвиђен чл.34. став 1. тачка 4. цитиране одлуке, кажњиво по члану 52б став 1.тачка 4.)

Одлуком о комуналном реду („Сл.лист града Београда“, бр.10/2011,60/2012,51/2014,92/2014,2/2015 и 11/2015) која се односи на општу уређеност насеља, предвиђено је издавање прекршајног налога, са запрећеном казном од 5.000,оо динара за физичко лице, за учињени прекршај:

  • недозвољеног вршења продаје на јавној површини/ обављање ванпијачне продаје, (прекршај предвиђен чл.22. став 3. цитиране одлуке, кажњиво по члану 64б став 4.тачка 14. цитиране одлуке)
    • кретања, заустављања или паркирања возила на јавној зеленој површини или зеленој површини у јавном коришћењу

 

Званични сајт општине Гроцка није навео да ли ће се и са којом сумом казнити правна лица на општини, међу којима се убрајају и јавна предузећа Гроцке.

Фотографисали смо наведено

Од почетка објављивања овог обавештења Жиг Инфо је заједно са својим читаоцима, направио пар фотографија које показују колико се поштују ова правила.  Реч је о продаји на зеленим површинама у Гроцкој и јавним површинама, ван пијачна продаја као и о изливању отпадних вода на јавним површинама, у овом случају у локалне речице и потоке без икаквих колектора и пречишћивача.

 

Према извештајим са лица места, продавцима на местима ван пијачне продаје се наплаћује простор од ЈП „Зеленило и пијаце“ гроцка, а ЈП „Водовод и канализација“ из Гроцке услуге канализације наплаћује иако сву спроводи на јавне површине, односно у локалне потоке и речице.

 

 

 

 

 

 

Можда ти се свиди

Оставите коментар

11 + nineteen =