Почетна » Одговор на чланак објављен на порталу ЖИГ ИНФО дана 9. маја 2023. године под насловом „Ђорићима из Врчина Катастар из Гроцке обрисао кућу“

Одговор на чланак објављен на порталу ЖИГ ИНФО дана 9. маја 2023. године под насловом „Ђорићима из Врчина Катастар из Гроцке обрисао кућу“

РГЗС, служба за односе са јавношћу

од Жиг Инфо
0 коментар

У наведеном чланку изнети су нетачни наводи о начину рада СКН Гроцка, вероватно на основу исказа странке која је очигледно имала намеру да злоупотреби медије са циљем да изврши притисак на рад Републичког геодетског завода, у вези са провођењем промене -уклањање објекта- породично стамбене зграде број 1 која се налазила на катастарској парцели 2756/1 КО Врчин. 

Наиме, Служба је у конкретном предмету поступала према исправама достављеним од стране овлашћене геодетске организације и применом законских одредаба које се односе на поступак провођења промене уклањања објеката.

Поступајући по захтеву странке за провођење промене уклањања објекта СКН Гроцка донела је 6.4.2023. године првостепено решење у којем је дато упутство о правном средству, на које је Ђорић Добрица уложио жалбу. Након разматрања Служба је исту доставила, са списима предмета, другостепеном органу на даљи поступак.

Наводи из текста новинара Жељка Маторчевића који се односе на то да се у „елеборату не наводи да не постоји кућа“ су нетачни и вероватно изнети на основу нестручне изјаве лица које се обратило порталу Жиг инфо.

Увидом у достављени елаборат геодетских радова лако је утврдити да се захтев односи на „рушење објекта на катастарској парцели 2765/1 КО Врчин“, што је потврђено и у записнику о извршеном увиђају да је „изласком на терен констатовано да је објекат број 1 порушен“.

Служба располаже и Уговором о поклону непокретности који за предмет има катастарску парцелу 2756/1 КО Врчин којим је, између осталог, чланом 1. уговорено да „Поклонодавац напомиње да је предмет поклона по овом уговору кућа у изградњи која се налази на месту старе куће, а гради је поклонопрималац… из својих средстава“ из којег се недвосмислено може утврдити да је објекат број 1 порушен и да је у то време на његовом месту у току била изградња новог објекта.

Приликом доношења првостепеног решења Служба је ценила и друге достављене исправе и то решење Другог основног суда у Београду од 15.6.2018. године према коме Ђорић Добрици припада у искључиву својину и државину кп 2756/2 и југоисточна половина кп 2756/1 (део који се граничи са кп 2756/2) КО Врчин, посматраних као компклекс, а на којем се не налази спорни објекат, већ три новоизграђена објекта за које Ђорић Добрица, на чијој се парцели ти објекти налазе, никада није поднео захтев за евидентирање у катастру непокретности, а био је обавезан сходно одредбама члана 117. Закона о државном премеру и катастру, и то у року од 30 дана од изградње објеката. Непоступањем сходно прописаној одредби је у овом случају директно прекршен Закон.

Да ли ће се Жиг инфо позабавити питањем непријављивања изграђених објеката на парцели и плаћањем пореза на предметне непокретности?

Нетачно је да је начелник Службе Зорана Јовановића „признао“ да је дошло до пропуста у раду Службе и да ће исти бити исправљени у другостепеној одлуци. Да је било пропуста служба би исти исправила по изјављивању жалбе. Како није било пропуста који би се на тај начин могао исправити жалба је упућена другостепеном органу који ће утврђивати исправност поступања службе.

Можда ти се свиди

Оставите коментар