Почетна » Расписан конкурс за уређење археолошког парка Бело брдо у Винчи

Расписан конкурс за уређење археолошког парка Бело брдо у Винчи

од Други Пишу
0 коментар

Укупан нето наградни фонд износи 51.000 евра, док је крајњи рок за подношење конкурсних радова електронским путем 8. август 2022. године.

Републички завод за заштиту споменика културе, у сарадњи са Удружењем архитеката Србије, расписује јавни међународни урбанистичко-архитектонски конкурс за уређење археолошког парка Бело брдо са идејним решењима објеката центра за посетиоце и научноистраживачког центра.

Расписивање овог конкурса један је од корака у остварењу циља да археолошко налазиште Бело брдо у Винчи
постане добро уређени археолошки парк с различитим наменским садржајима, који ће омогућити посетиоцима да сагледају и разумеју како су људи живели у доба неолита, а истраживачима да примењују и развијају савремене методологије у истраживању овог вишеслојног праисторијског станишта које без прекида траје готово цео миленијум.

Повод и циљ конкурса

Повод за расписивање конкурса је потреба да се преиспитају потенцијали и афирмишу могућности формирања и развој Археолошког парка на специфичном простору, као једног од стратешких националних пројеката очувања археолошког наслеђа и као подршка активацији културног, археолошког и конгресног туризма везано за предметни простор.

Чувањем аутентичних остатака археолошког налазишта, њиховим програмским оживљавањем, као и пратећим туристичким садржајима и инфраструктурним опремањем, потребно је задовољити како актуелне тако и будуће потребе налазишта у функцији истраживања и привлачења посетилаца.

Циљ конкурса је да се, у складу са конкурсним задатком, програмским захтевима, потенцијалима локације и посебно, значајем и вредностима локалитета археолошког наслеђа (културног добра), изабере најадекватније урбанистичко-архитектонско решење комплекса Археолошког парка Бело брдо у Винчи

Циљ је и да конкурсно решење афирмише симболичну идеју нових веза, савремених комуникација и прогреса

Очекује се да конкурсно решење све затечене специфичности културног добра интегрише у савремен, аутентичан и препознатљив мултифункционалан комплекс, који кореспондира са окружењем, унапређује вредности амбијента.

Посебан циљ конкурса је очување културног наслеђа кроз просторно-програмску организацију која обезбеђује услове за приближавање теме и периода развоја цивилизације посетиоцима кроз различите модалитете – Археолошко налазиште на самом локалитету, Архео парк као позиција интерпретације начина живота винчанске културе, Центар за посетиоце као позиција презентације налаза и Научноистраживачки центар неолита као позиција за унапређење истраживања неолитских култура кроз мултидисциплинарни приступ, едукацију и популаризацију укључених научних области.

Циљ је и да конкурсно решење кроз актуелне потенцијале простора, у складу са културно-историјским контекстом, савременим тенденцијама у области презентације културног наслеђа, значајем и развојем предметног простора, афирмише симболичну идеју нових веза, савремених комуникација и прогреса.

Изабрана решења представљаће основ за израду урбанистичко-техничке и пројектне документације за потребе реализације уређења и изградње Археолошког парка Бело брдо.

Предмет конкурса

Предмет конкурса је идејно решење простора Комплекса Археолошког парка Бело брдо у Винчи са објектима Центра за посетиоце и Научноистраживачког центра неолита и обухвата:

Идејно урбанистичко-архитектонско решење простора комплекса Археолошког парка Бело брдо,
Идејно решење мобилних елемената и објеката у функцији Археолошког налазишта и уређења простора
Заштићене околине археолошког налазишта,
Идејно архитектонско решење објекта Центра за посетиоце са припадајућим спољним простором,
Идејно архитектонско решење објекта Научноистраживачког центра неолита са припадајућим спољним
простором,
Идејно решење простора Архео парка и главног паркинга комплекса са пратећим садржајима,
Идејно решење уређења приобаља Дунава у зони Археолошког парка Бело брдо – шеталиште, пристан и
обалоутврда.
Предмет конкурса је и идејно решење уређења леве и десне обале реке Болечице уз зону конкурсног обухвата, простора непосредно уз саобраћајну везу између подцелине Научноистраживачког центра и приобаља реке Болечице, као и простора приобаља Дунава од границе зоне конкурсног обухвата узводно у дужини од око 600 м, на анкетном нивоу.

Конкурсни рокови

Питања у вези конкурса учесници могу поставити до 12. 5. 2022. Питања и захтеви за додатним информацијама или појашњењима достављају се искључиво преко званичне интернет странице.

Одговори жирија на постављена питања, искључиво само на питања у вези са расписом и програмом конкурса, објавиће се на званичној интернет страници Конкурса у року од десет дана.

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 8. 8. 2022. године до 15.00 часова (ГМТ +1).

Објављивање резултата конкурса је до 1. 9. 2022. године до 23.59 часова (ГМТ +1)

Резултати ће бити објављени на веб-страници Удружења Архитеката Србије и званичној интернет страници Конкурса.

Награђени и ненаграђени радови, у електронском формату биће постављени на веб- страници Удружења архитеката Србије и на званичној интернет страници Конкурса у року од 30 дана од дана објављивања резултата Конкурса.

Врста и висина награда

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 10 радова и уколико исти задовољавају пропозиције конкурса
доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног фонда од 51.000 евра према следећој
расподели:

Прва награда: 24.000 евра

Друга награда: 14.000 евра

Трећа награда: 7.000 евра

Два откупа од по 3.000 евра

Састав жирија
Председница жирија:

проф. Весна Цагић Милошевић, архитекта
Чланови жирија:

Бојана Вишекруна, мастер филозоф, саветница председнице Владе за креативне индустрије и науку, Влада Републике Србије
проф. др Дубравка Ђукановић, архитекта, директорка Републичког завода за заштиту споменика културе
проф. Горан Рако, архитекта
Иља Микитишин, архитекта

Преузимање документације и предаја радова
Конкурсна документација преузима се бесплатно са веб странице Удружења Архитеката Србије или са линка www.vinca.konkurs.rs.

Учесник конкурса предаје конкурсни рад електронски путем овог линка.

Градња.рс

Можда ти се свиди

Оставите коментар

nineteen + 17 =