Почетна » Душан је 25 пута позвао Дом здравља на Звездари, није успео да закаже преглед јер му се нико није јавио

Душан је 25 пута позвао Дом здравља на Звездари, није успео да закаже преглед јер му се нико није јавио

од Други Пишу
0 коментар

Грађани Србије деценијама уназад суочавају се са истим проблемима када је здравствени систем у питању. Дугачке листе чекања, недостатак иновативних лекова и процедура само су неке од мањаковсти нашег здрваства на које смо се навикли. Најновији пример јесте искуство нашег читаоца Марка Д. који је безуспешно више од 25 пута покушавао да закаже преглед у Дому здравља Звездара.

Наиме, у периоду од 8.30х, па све до 10.15х, Марко је више од 25 пута покушавао да добије некога из Дома здравља Звездара, како би заказао преглед код лекара опште праксе.

У прилог томе говори и његова листа позива, на којој се види да је више пута покушао да ступи у контакт са овом здравственом установом.

„Не само да ми, грађани издржавамо здравствени систем, већ немамо ни опцију да бирамо коју врсту здравственог осигурања желимо. На све то, дошли смо у ситуацију да је постало готово немогуће заказати преглед код лекара опште праксе, а епидемија коронавируса није у јеку“, наводи наш читалац.

Додаје да постало готово немогуће добити основну услугу, а то је преглед код лекара опште праксе.

Одлука министарке Грујичић не функционише
Упр­кос чи­ње­ни­ци да је од кра­ја де­цем­бра омо­гу­ће­но за­ка­зи­ва­ње пре­гле­да код спе­ци­ја­ли­сте чи­та­вог ме­се­ца, до ле­ка­ра од­ре­ђе­них спе­ци­јал­но­сти и да­ље је те­шко до­ћи. За мно­ге гра­ђа­не је не­мо­гу­ћа ми­си­ја да до­би­ју тер­мин за пре­глед код ен­до­кри­но­ло­га, га­стро­ен­те­ро­ло­га или не­у­ро­ло­га.

Мно­ги су се об­ра­до­ва­ли од­лу­ци ми­ни­стар­ке здра­вља про­фе­сор др Да­ни­це Гру­ји­чић да за­ка­зи­ва­ње спе­ци­ја­ли­стич­ких пре­гле­да ви­ше не бу­де омо­гу­ће­но са­мо од 1. до 5. да­на у ме­се­цу, већ чи­та­вог ме­се­ца, али у прак­си то и да­ље ни­је још увек мо­гу­ће.

На осно­ву по­да­та­ка бе­о­град­ског Град­ског за­во­да за јав­но здра­вље, у при­ват­ној прак­си у пре­сто­ни­ци је 2021. го­ди­не оба­вље­но 1.650.120 по­се­та ле­ка­ру, од ко­јих је 1.276.041 пр­вих, а по­ста­вље­но је 1.167.936 ди­јаг­но­за.

У пе­ри­о­ду од 2012. до 2021. го­ди­не бе­ле­жи се тренд ра­ста по­се­та спе­ци­ја­ли­стич­ким слу­жба­ма у при­ват­ном сек­то­ру. Та­ко је број пр­вих по­се­та по­рас­тао за ско­ро че­ти­ри пу­та, а број укуп­них по­се­та за 3,2 пу­та.

Foto: Viacheslav Lopatin / Shutterstock, Shutterstock, privatna arhiva

Андрија Лазаревић   Нова

Можда ти се свиди

Оставите коментар