Почетна » Како и где сахранити преминуле у Гроцкој?

Како и где сахранити преминуле у Гроцкој?

Писмо читаоца

од Други Пишу
0 коментар

Смрт — а посебно смрт људи — сматра се тужним догађајем, услед наклоности према особи која је умрла и због прекида социјалних и породичних вeза са преминулом особом. Због биолошких процеса који се дешавају са живим организмом, тело преминулог се, обично у складу са религијским веровањима преминулог, покопава у земљу или кремира (спаљује) и овај чин називамо сахрањивањем.

С обзиром да сахрањивање има своју димензију друштвеног односа, предмет је уређивања одговарајућим законом. Законом се друштвена правила претварају у норме, које су обавезујуће за све грађане. У овом случају, норме су прописане у Закону о сахрањивању и гробљима.

ПРАВНИ ОКВИР

Закон о сахрањивању и гробљима пропусјуе да се сахрањивање умрлих, одређивање и стављање ван употребе гробља, одржавање и уређење гробља и крематоријума врши на начин утврђен прописом скупштине општине.

Закон такође утврђује да се сахрањивање умрлих може вршити само на гробљу и то на оном које је у употреби. Под гробљем се сматра земљиште које је одговарајућим урбанистичким планом или одлуком скупштине општине одређено за сахрањивање умрлих.

Послове погребне делатности и уређивања и одржавања гробља врше привредна друштва којима је скупштина општине поверила вршење ових послова.

Закон је утврдио и казнене одредбе, односно да ће се новчаном казном од 10.000 до 1.000.000 динара за прекршај казнити привредно друштво, односно месна заједница ако врши покопавање посмртних остатака умрлог ван гробља које је у употреби, као и да ће се новчаном казном од 1.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај грађанин ако врши покопавање посмртних остатака умрлог ван гробља које је у употреби.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ДЕЛА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Насеље Гроцка је саставни део Регионалног просторног плана административног подручја града Београда и за њу је Скупштина града Београда је 27.09.2012. године донела Просторни план за део Градске Општине Гроцка („Службени лист града Београда“, број 54/12).

Просторни план дела градске општине Гроцка представља развојно-стратешки плански документ за подручје дела општине који је ван обухвата Генералног плана Београда. Просторни план се спроводи на основу утврђених принципа и правила уређења простора и грађења, а у складу са дефинисаним циљевима, принципима и концепцијом развоја и планским решењима датим у плану.

У документу се још 2012. године наводи да је већина гробаља на делу градске општине Гроцка попуњено, те да је неопходно проширивање или формирање гробаља на новим локацијама, а да је најизраженији проблем у општинском центру Гроцка, те насељима Калуђерица, Лештане и Болеч.

Концепт развоја комуналних сервиса подразумева да локална самоуправа своје активности спроводи на начин да постојећа гробља одржава и приведе стандардима о санитарно-хигијенским условима формирања и функционисања и да приступи проширењу појединих сеоских гробља, а ургентно у насељу Гроцка и Лештане.

Правила уређења и правила грађења на подручју дела општине Гроцка за површине и објекте јавне намене, која су у овом документа побројана, између осталог, прописују да комплекс гробља буде ограђен оградом минималне висине 2 m и треба да садржи: површине за сахрањивање, саобраћајне површине, зелене површине и објекте у функцији гробља. Зелене површине у комплексу гробља чини, између осталог, заштитно изолациони појас и представља зелену површину у комплексу, на ободу, минималне ширине 20 m од ограде. Изолационо зеленило треба да чини високо дрвеће листопадних и четинарских врста, са већим учешћем четинарских врста.

Формирање нових хуманих гробља и проширење постојећих је активност локалне управе општине, ЈКП „Гроцка” (прим. аут. садашње ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“) и месних заједница, а за насеља обухваћена Генералним планом Београда, градске службе.

КО ОБАВЉА КОЈЕ ДУЖНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ?

Локална самоуправа у општини Гроцка чине, између осталог, Управа градске општине у оквиру које је утврђено Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове, и Општинска јавна предузећа, где је „Пијаце и зеленило Гроцка“ једно од њих.

Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове врши послове, између осталог, уређења, развоја и обављања комуналних делатности, односно одржавање гробаља и обављање погребних услуга, и стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за трајно обављање комуналних делатности.

Са друге стране, Јавно предузеће „Пијаце и зеленило Гроцка“, основано је Одлуком бр. 023-41 Скупштине општине Гроцка од 13.11.2013. године. Јавно предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, где је један од укупно три задатака: управљање, одржавање и изградња гробља и објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), стара се о прибављању локација за проширење истих, сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума.

А ШТА МИ РАДИМО…

Када нам није обезбеђено где можемо да се сахрањујемо и када на гробљу нема места – где ћемо? У насељу Гроцка је ситуација таква да се свако сналази како зна и уме и приказана на сликама:

 

 

Месно гробље у Гроцкој, 2012. и 2022. године

Интересантно је приметити да ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“ има задатак да се стара о прибављању локација за проширење истих, а у свом Плану и програму пословања предузећа за 2022. годину наводи: „Од момента преузимања гробаља сусрели смо се са проблемом недостатка места за сахрањивање. Гробље у Гроцкој, Лештанима и Винчи је попуњено и сахране се врше само на већ закупљеним гробним местима. Извршен је откуп парцеле за проширање гробља у Болечу и од стране оснивача (прим. аут. Општине) нам је додељена парцела за сахрањивање у Врчину. […] Због недостатка слободних гробних места, физичка лица парцелишу и продају земљиште где се врши сахрањивање. У Гроцкој, Лештанима и Винчи постоје гробља која су приватна и нису у нашој надлежности. […] Јавно предузеће нема законску могућност да врши набавку парцеле. Општина нема уређен регулациони план за проширивање гробља нити може вршити набавку парцеле без сагласности Града, искључиво Град Београд може вршити набавку парцеле за проширивање гробаља“.

Чије је проблем што Општина нема уређен регулациони план за проширивање гробаља или што Општина није прибавила сагласност да изврши набавку парцеле за проширивање гробаља? Треба ли грађани тиме да се баве јер је општински апарат неспособан?! Могу ли грађани онда да не плаћају порезе општини, с обзиром да заузврат мало тога или ништа добијају? Поштено, зар не?!

Становници насеља Гроцка су се нашли у ситуацији да Општина не ради свој посао у делу израде планске документације за проширивање гробаља, нити се ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка“ стара се о прибављању локација за проширење гробаља, а камоли да се бави питањем набавке парцела, правдајући се и пребацујући надлежност са једног на другог. Зажмуримо на значење речи „прибавља“ из статута тог јавног предузећа, али и на чињеницу да је „Пијаце и зеленило Гроцка“ откупило парцелу за проширивање гробља у Болечу, како је навело у свом документу, али то не може да уради у другим местима општине. Како сад то?! Јел’ неко луд овде?

Имамо ли морала ако бисмо и помислили да треба казнити власнике приватних гробаља? Немамо. Треба да им захвалимо, јер сахрана се обавити мора. Да ли је законито да имамо приватна гробља? Није, закон јасно каже „општинско“. Да ли смо једина општина која има чак три приватна гробља? Сигурно јесмо. Барем смо у томе најбољи! Да ли имамо општинску управу која немо стоји пред овим комуналним проблемом? Апсолутно! Немо ћути и не ради ништа већ сигурно 10 година. Да ли грађанин (који сахрањује) крши прописе? Крши, јер то може само на гробљу у употреби. Чија је одговорност зашто грађанин (који сахрањује) крши пропис? Одговорност је немарног надлежног органа који му није омогућио где да сахрањује преминуле у складу са прописима. Крши ли Општина закон због постојања приватних гробаља? Крши. Дакле, дупло голо и пуне руке посла за судове.

 

А. Ђорђевић

 

 

Можда ти се свиди

Оставите коментар